Výběrová řízení

Na této stránce budou uveřejněná všechna výběrová řízení, která bude kancelář generálního komisaře vypisovat v souvislosti s přípravami české účasti na Všeobecné výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Veřejnou zakázkou je podle § 7 ZVZ zakázka realizovaná na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle ZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

Zadavatel veřejné zakázky je Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO, jejímž jménem jedná Generální komisař, a to v souladu s jejím statutem a organizačním řádem. Generální komisař, a to z titulu statutárního orgánu KGK, vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jmenuje hodnotící komisi, činí všechna rozhodnutí v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky, zejména rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení, o vyloučení uchazeče, výběru nejvhodnější nabídky, zrušení zadávacího řízení, podpisu smlouvy a jejích dodatků.

Seznam výběrových řízení

Výběrové řízení na realizátora Národního dne na EXPO 2020 v Dubaji

23. 7. 2020

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Koncese na restaurační zařízení a obchod pavilonu účasti ČR na EXPO

26. 8. 2019

Výběrové řízení na realizátora národního pavilonu

16. 2. 2018

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu Služby manažera marketingu a komunikace

16. 12. 2017

Poskytování účetních služeb a ekonomického poradenství v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 v souvislosti s přípravou a konáním účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

16. 10. 2017

Služby manažera pavilonu

3. 10. 2017