Usnesení Vlády České republiky

ze dne 13. července 2020 č. 723

k odložení konání Všeobecné světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji o jeden rok a účasti České republiky na EXPO 2020 v Dubaji v novém termínu

Vláda

 1. bere na vědomí
  1. informaci o konání Všeobecné světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (dále jen „EXPO 2020“) z důvodů pandemie COVID-19 v novém termínu, a to od 1. října 2021 – 31. března 2022,
  2. průběžnou zprávu o účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 vypracovanou generálním komisařem a ředitelem Kanceláře generálního komisaře Mgr. Jiřím F. Potužníkem, obsaženou v části III materiálu čj. 711/20;
 2. souhlasí
  1. s účastí České republiky na EXPO 2020 v termínu 1. října 2021 – 31. března 2022,
  2. s prodloužením mandátu Mgr. Jiřího F. Potužníka ve funkci generálního komisaře účasti České republiky na EXPO 2020, a to do 30. listopadu 2022,
  3. v souladu s usnesením vlády ze dne 26. června 2017 č. 479 se zachováním 4 systemizovaných míst Kanceláře generálního komisaře pro rok 2021 a 2022 a s navýšením limitu objemu prostředků pro rok 2021 na platy ve výši 450 tis. Kč a ostatních osobních nákladů ve výši 830 tis. Kč a v roce 2022 s navýšením limitu objemu prostředků na platy ve výši 1 280 tis. Kč, to vše pro Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na EXPO 2020,
  4. s úpravou rozpočtu účasti České republiky na EXPO 2020 v důsledku pandemie COVID-19 z částky 160 000 tis. Kč, která byla schválena usnesením vlády ze dne 26. června 2017 č. 479, na částku 185 200 tis. Kč tak, jak je uvedeno v části III materiálu čj. 711/20 s tím, že dojde v roce 2021 ke snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí o 13 000 tis. Kč a v roce 2022 ke zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí o 38 200 tis. Kč;
 3. ukládá
  1. ministru zahraničních věcí zajistit prostřednictvím Kanceláře generálního komisaře účast České republiky na EXPO 2020 v termínu 1. října 2021 – 31. března 2022,
  2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí zohlednit při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na rok 2022 změny v rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí podle bodu II/3 a II/4 tohoto usnesení.

Provedou:

místopředsedkyně vlády a ministryně financí,
ministr zahraničních věcí


Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády


Usnesení Vlády České republiky

ze dne 26. června 2017 č. 479

k účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Vláda

 1. souhlasí
  1. s účastí České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (dále jen „EXPO 2020“),
  2. s koncepčním návrhem účasti České republiky na EXPO 2020, zpracovaným Mgr. Jiřím Potužníkem, uvedeným v části IV materiálu čj. 580/17,
  3. se zvýšením systemizace Ministerstva zahraničních věcí v letech 2017 až 2021 o čtyři pracovní místa v Kanceláři generálního komisaře tak, jak je uvedeno v části II materiálu čj. 580/17;
 2. schvaluje rozpočet účasti České republiky na EXPO 2020 na léta 2017 až 2021 s tím, že dojde v tomto období ke zvýšení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši o 160 mil. Kč;
 3. jmenuje Mgr. Jiřího Potužníka generálním komisařem účasti České republiky na EXPO 2020;
 4. ukládá
  1. ministru zahraničních věcí
   1. oznámit vládě Spojených arabských emirátů záměr České republiky zúčastnit se EXPO 2020,
   2. informovat vládu do 30. listopadu 2017 a následně vždy každého půl roku o postupu příprav účasti České republiky na EXPO 2020,
  2. ministru financí
   1. uvolnit z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na rok 2017 finanční prostředky ve výši 8 mil. Kč na zabezpečení účasti České republiky na EXPO 2020,
   2. zvýšit v návaznosti na bod II tohoto usnesení a podle části II materiálu čj. 580/17 výdaje kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o částku 20 mil. Kč v roce 2018, o částku 35 mil. Kč v roce 2019 a o částku 65 mil. Kč v roce 2020 oproti výdajům uvedeným ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 až 2020,
   3. zahrnout finanční zajištění účasti České republiky na EXPO 2020 ve výhledu státního rozpočtu České republiky na rok 2021, a to ve výši 32 mil. Kč,
  3. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministrům zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, kultury, zemědělství, obrany a ministryni pro místní rozvoj spolupracovat s generálním komisařem účasti České republiky na EXPO 2020 při přípravě a realizaci účasti České republiky na EXPO 2020.

Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr životního prostředí,
ministři financí, zahraničních věcí,
průmyslu a obchodu, kultury,
zemědělství, obrany,
ministryně pro místní rozvoj


Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády